AIF info

Her finder du alle oplysninger om Aulum idrætsforening. Kørselsvejledning, visioner, værdier osv.
Under Organisation finder du alle klubbens udvalg, bestyrelse, sportsudvalg, økonomiudvalg osv.

Baneoversigt & Kørselsvejledning

Aulum idrætsforening spiller følgende sted:

Aulum Fritidscenter
Markedspladsen 10
7490 Aulum

Tlf: 9747 3701

AIF historie / jubilæum

„Der var engang“, lyder det ofte i eventyrets verden. Historien om fodboldklubben Aulum Idrætsforening er ikke et eventyr, som man normalt kender det, dog er der visse sammenfald med elementer fra eventyrets verden.

Aulum Idrætsforening kan i år 2005 fejre klubbens 75 års jubilæum. Samtidig kan klubben glædes over, at vores støtteforening Aulum IF’s Forældreforening i år 2005 ligeledes kan fejre en mærkedag, nemlig Forældreforeningens 25 års jubilæum. Der er „sparket mange bolde indover“ i årenes løb, og mange af disse bolde er blevet „omsat til mål“ siden den dag i 1930, hvor Aulum IF blev stiftet. Klubbens historie spænder over mange spændende oplevelser, og vi kan se tilbage på en god og sund udvikling over årene, flot båret frem af det frivillige initiativ.

Mange mennesker har hver især bidraget til, at Aulum IF har udviklet sig til det, der tegner klubben i dag: En god, social klub med klare visioner og holdninger og et hyggeligt sted, hvor der er plads til ALLE, piger og drenge, ung som gammel. Kendetegnende har gennem årene været glæden ved at samles om opgaverne, under motto’et „Sammen når vi målet“. Aulum IF’s historie er beskrevet i dette jubilæumshæfte.

Gennem grundig research og samtale med gamle såvel som yngre AIF’ere, der gennem tiden alle har været sammen om at yde et enormt stykke arbejde for klubben, kan vi nu med glæde præsentere Historien om Aulum Idrætsforening fra 1930 til 2005.

Vi takker for den store opbakning, vi har mødt, både fra gamle AIF’ere, venner af klubben og ikke mindst fra klubbens sponsorer, som har gjort det muligt at udgive Historien om Aulum Idrætsforening fra 1930 til 2005.

jubilogoer_267

Vi kan endvidere stolt præsentere Aulum IF’s klubsang AIFén „Når De gule går på banen“. Vedlagt finder du dit helt eget eksemplar af Aulum IF’s Jubilæums CD. Sangen er skrevet og komponeret af to af klubbens medlemmer, Ole Westergaard og Henning Hornshøj, som også bærer vokal-delen. Henrik Bank har bidraget til den musikalske fremførelse, akkompagneret af et kor bestående af klubbens seniorspillere. Aulum Idrætsforenings Bestyrelse Anno 2005

tribune

”Aubo-Tribunen”

Så blev den en realitet, hvilket blev markéret med det første spadestik den 20. november 2004 i overværelse af 50 ”tilskuere”. Første spadestik blev taget af Mette Johnsen, en af AIF´s mange talentfulde pigespillere, Erik Wind trofast AIF-støtte igennem mange år, borgmester Chr. Dam Larsen og Jens ”Aubo” Bertelsen.

Det beror ikke på en tilfældighed, at tribunen er kommet til at bære navnet ”Aubo-Tribunen”. Opførelsen af tribunen med projektstart først i det nye år er blevet en realitet, ikke mindst takket være et ikke et uvæsentligt økonomiske bidrag fra Aubo Production A/S. Herudover har vi mødt stor imødekommenhed fra et bredt udsnit af vores trofaste sponsorkreds.

En stor tak skal derfor lyde til alle, som valgte at støtte projektet og ikke mindst til vores samarbejdspartnere omkring projektet Aulum Fritidscenter.

De modtagne tilsagn om bidrag til projektet beløb sig til ca. 1,2 mio.kr.

blank

Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er: Aulum Idrætsforening.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at give alle i lokalområdet mulighed for at spille fodbold i Aulum.

§ 3 Højeste myndighed

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

§ 4 General forsamlingen en gang årligt

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar eller marts måned. Generalforsamlingen indvarsles og bekendtgøres på klubbens hjemmeside senest 8 dage før dens afholdelse

§ 5 Regnskabsperiode

Foreningens regnskabsperiode er fra den 1. januar til den 31. december.

§ 6 Indkommende forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden seneste 48 timer før dens afholdelse.

§ 7 Stemmeret

Stemmeberettigede til generalforsamlingen er alle foreningens medlemmer, der er fyldt 16 år.
Børn under 16 år har stemmeret via deres forældre, dvs. 1 stemme pr. medlem. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflertal. Dog undtaget de under § 12 nævnte regler. Afstemningen til valg af bestyrelsen skal foregå skriftligt.

§ 8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning og aflæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen + suppleanter.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt

§ 9 Bestyrelse

Til at varetage foreningens interesser vælges en bestyrelse, der består af 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, således at der i ige år er 3 medlemmer på valg, mens der i ulige år er 4 medlemmer på valg. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en kasserer, en sekretær, en formand for ungdomsudvalget, mens resten er menige medlemmer. Endvidere vælges hvert år 1 suppleant samt 2 kritiske revisorer

§ 10 Midler

Foreningens midler forvaltes og administreres af bestyrelsen. Bestyrelsen kan optage lån og
underskrive de hertil fornødne pantebreve og lånedokumenter. Bestyrelsen fastsætter kontingent satser.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt der indsendes skriftlig
motiveret anmodning herom, og de skal være underskrevet af mindst 1/6 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og på samme måde som ordinær generalforsamling.

§ 12 Vedtagelse af forslag

Vedtagelse af forslag til forandring af foreningens love vedtægter eller foreningens opløsning, kræver at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, samt at mindst 2/3 af det tilstedeværende stemmetal afgives for forslaget. Er det fornødne antal stemmeberettigede ikke repræsenteret, kan forslaget vedtages på den følgende ekstraordinære eller ordinære generalforsamling, uanset antallet af repræsenterede stemmeberettigede medlemmer. Dog kræves forannævnte kvalificerede majoritet.

§ 13 Ved opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning, anbringes aktiverne i foreningens pengeinstitut til brug for nyetablering af foreningen. Er foreningen ikke etableret igen efter en 5–årige periode, overgår
aktiverne til Dansk Idrætsforbund med den klausul, at aktiverne skal anvendes til at fremme muligheden for at spille fodbold i Aulum